Ghi danh học sinh cũ (Register current students)

Gõ số danh bạ các hoc sinh muốn ghi danh và bấm "Update".
Type in the student numbers of the registering students and click "Update"

Học phí mỗi học sinh là $170 + $6 phí PayPal = $176.
The tuition per student is $170 plus $6 PayPal fee = $176.

       

Student Number
 
 
 
 

   

You can look up student numbers by clicking this link:
Bạn có thể tìm số danh bạ học sinh bằng liên kết này:

https://ghidanh.vnhv.org/Students