Ghi danh học sinh đã có số danh bạ
Register students already having a student number

Gõ số danh bạ các học sinh muốn ghi danh và bấm "Update".
Type in the student numbers of the registering students and click "Update"

Học phí mỗi học sinh là $200 + $6 phí PayPal = $206.
The tuition per student is $200 plus $6 PayPal fee = $206.

       

Student Number
 
 
 
 

   

You can look up student numbers by clicking this link:
Bạn có thể tìm số danh bạ học sinh bằng liên kết này:

https://ghidanh.vnhv.org/Students